Privacy voorwaarden & Cookiebeleid

Disclaimer

Spijswijzer.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt met eenzelfde zorgvuldigheid onderhouden. Ondanks de zorg met betrekking tot de samenstelling van de website, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond, zal Spijswijzer alle mogelijke handelingen uitvoeren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Spijswijzer is niet aansprakelijk voor de inhoud op de website en eventuele verwijzingen vanuit de website. Spijswijzer vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

 

Merk je dat er iets niet klopt of is een onderdeel van de website niet goed werkend? Laat het Spijswijzer dan alsjeblieft weten. Zo kan hier, indien nodig, een correctie op uitgevoerd worden. Bij voorbaat excuses voor eventueel ongemak.

 

Alle inhoud van Spijswijzer.nl zoals teksten en video’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Hieruit mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, mechanisch, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spijswijzer.

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Spijswijzer, gevestigd aan Fonteinstate – Spijswijzer

Fonteinland 11

8913 CZ Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Spijswijzer.nl

Fonteinstate – Spijswijzer

Fonteinland 11

8913 CZ Leeuwarden

06 14 29 18 57

 

Persoonsgegevens

Alles wat je tijdens een kennismaking, consult, behandeling en/of bij uitvoering van diensten bespreekt met jouw Spijswijzer zorgverlener is vertrouwelijk. Spijswijzer heeft jouw contact- en persoonsgegevens nodig om jou een persoonlijke service te kunnen bieden. Hierbij is Spijswijzer verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Algemene Verorndening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en Spijswijzer handelt conform deze wet. In de volgende alinea’s kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welk doel en het bewaartermijn van dergelijke gegevens.

 

Spijswijzer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Evry Diëtist 7.5.0.0 en Onlineafspraken.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spijswijzer verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Spijswijzer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid

– Burgerservicenummer (BSN)

– Persoonlijke zorgverzekering

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spijswijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Voor paramedische (dietistische) zorgverlening;

– Voor doelmatig financiële afhandeling van jouw behandelingen (eventueel ook bij de zorgverzekeraars);

– Voor (anonieme) klanttevredenheidsonderzoeken;

– Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief;

– Spijswijzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spijswijzer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

1) Jouw medische gegevens > 15 jaar > vanaf de laatste behandeling tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de gezondheid van jou of jouw kinderen. De behandelaar zal dit beoordelen.

2) Jouw financiële gegevens > 7 jaar (wettelijke termijn) > vanaf de laatste behandeling

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Spijswijzer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spijswijzer gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Analytische cookies: Via analytische cookies kan Spijswijzer bijvoorbeeld inzien welke pagina’s goed of slecht bezocht worden en vanuit deze informatie de website optimaliseren.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spijswijzer. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar judith@spijswijzer.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Spijswijzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spijswijzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wij hebben hiervoor passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het werken met inlogcodes op beveiligde computers met beveiligde software specifiek bedoeld voor paramedische behandelregistraties. Er worden tevens strenge beveiligingseisen gesteld aan de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zoals zorgverzekeraars, middels verwerkersovereenkomsten.

 

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden, dan melden wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jou binnen 72 uur na ontdekking. Je ontvangt in dergelijk geval de volgende informatie:

– De aard van de overtreding, waaronder de categorieën en het geschatte aantal betrokken personen en persoonlijke gegevensbestanden voor zover dit mogelijk is;

– De naam en contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming of relevant persoon;

– Een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en van de maatregelen die zijn of worden genomen ter reactie op de inbreuk.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via judith@spijswijzer.nl

Vragen?

Heb je vragen of feedback? Neem dan contact op via judith@spijswijzer.nl

Schrijf je in en ontvang GRATIS mijn ebook met 4 onmisbare inzichten over afvallen en gezond eten.

Regelmatig ontvang je mijn nieuwsbrief met inspirerende verhalen en speciale aanbiedingen.

Spijswijzer zal jouw e-mail adres nooit delen. Je kan je makkelijk afmelden.